This is TikiWiki v1.9.8 -Sirius- © 2002–2007 by the Tiki community Ned 20 of Jan, 2019 [01:55 UTC]

Četrti kolokvij

print pdf
Datoteke
Primer kolokvija
Naloge kolokvija in uradna rešitev

Ogled kolokvija bo v sredo, 4.6. ob 13h v kabinetu 0.99.

Za pregled rezultatov morate biti prijavljeni.Komentar prve naloge
Le nekateri ste v prvi nalogi izhajali iz definicije grafa podatkovne hierarhije: to je graf, katerega vozlišča so ekvivalenčne relacije na domeni podatkov, dve relaciji pa sta povezani, če je ena delitev druge (povezave, ki izhajajo iz tranzitivnosti, izpustimo). V tem grafu sta vedno vsaj dve relaciji: ekvivalenčna relacija, v kateri so ekvivalenčni razredi singeltoni v domeni, ter ekvivalenčna relacija, v kateri je celotna domena en ekvivalenčni razred. Posledično tudi podatkovne kocke niso bile pravilno izračunane; pri dveh rešitvah je bila pravilno izdelana najpodrobnejša podatkovna kocka, njene poenostavitve pa so manjkale. Tisti, ki ste v (c) pravilno izdelali kartezični produkt (tudi napačnih) grafov iz (a) in (b) ste dobili ustrezne točke. Splošna ocena je, da relativno zapletenega koncepta podatkovne hierarhije niste najbolje usvojili: predlagam, da se o njem pogovorimo na ogledu kolokvija.

Komentar druge naloge
Nekateri ste računali relativno napako pri napovedovanju atributa Zeta ob podanem atributu Skupina (torej za inverzno preslikavo od zahtevane). Pogoste pa so bile tudi napake pri računanju ali štetju. Pri drugem delu ste nekateri pozabili našteti konkretna pravila: omenili ste le, da atributa s in zeta zadoščata za točno napoved skupine. V splošnem ste koncept enomestnih in večmestnih pravil dobro usvojili.

Komentar tretje naloge
Entropijo ste večinoma pravilno izračunali, nekaj spodrsljajev pa je bilo pri računanju informacijskega doprinosa: tudi tu ste nekateri računali doprinos za inverzno napoved (tj. napovedovanje vrednosti Zeta pri podani skupini).

Komentar četrte naloge
Največ manjkajočih točk je bilo zaradi manjkajočega ali nezadostnega komentarja rezultatov, pri nekaterih pa je bila pomanjkljiva tudi psevdokoda. Sam algoritem ste večinoma pravilno izvedli.

Created by: b:0; last modification: Wednesday 04 of June, 2008 [08:17:26 UTC] by b:0;


Powered by Tikiwiki Powered by PHP Powered by Smarty Powered by ADOdb Made with CSS Powered by RDF
RSS Wiki rss Articles RSS Image Galleries RSS File Galleries rss Calendars