This is TikiWiki v1.9.8 -Sirius- © 2002–2007 by the Tiki community Ned 20 of Jan, 2019 [01:54 UTC]

Seminar I-II, 2008/09

print pdf
Motivacija
Ste se kdaj vprašali, zakaj je treba odvajati matrike? Ali, kje se v praksi pojavi razlika med odprtimi in zaprtimi množicami? Morda vas zanima, kje so uporabne homogene funkcije? Bi želeli videti vsebinski pomen za negativno semidefinitno matriko? Pri predmetu Seminar I., II. bomo v študijskem letu 2008/09 omenjene matematične pojme osmislili v okviru matematičnega modeliranja ekonomskih pojavov. Predmet je torej namenjen vsem, ki bi želeli na praktičnih problemih uporabiti znanja teorije množic, analize, linearne algebre ter numerične matematike.

Cilji predmeta
Začeli bomo z modeliranjem obnašanja agentov, ki v ekonomiji nastopajo: posamezniki, podjetja in banke. Predpostavka finančnih trgov je, da posamezniki v njih nastopajo racionalno in skušajo maksimirati svoj doprinos. Interesi takih racionalnih agentov se na trgu odrazijo v ravnovesju, ki ga bomo modelirali s pomočjo teorije iger. Po tem splošnem pregledu modeliranja ekonomskih procesov se bomo posvetili modeliranju v bančništvu. Spoznali bodo vrste kapitala in njihov pomen v poslovanju banke, modeliranje tveganj, ki jim je banka izpostavljena, ter modeliranje vpliva parametrov poslovanja banke na poslovne rezultate banke. Predmet je organiziran v sodelovanju z NKBM d.d., ki je tudi predlagala določene teme seminarskih nalog. Znanja, ki jih boste pridobili pri predmetu, boste lahko s pridom uporabili tudi pri presojanju investicijskih ponudb, ki jih je v izobilju mogoče najti v današnjem svetu.

Vsebina predmeta

Temeljni študijski viri
A. Mas-Colell, M. D. Whinston, J. R. Green: Microeconomic theory, Oxford University Press, New York, 1995. MCWG
X. Freixas, J. C. Rochet: Microeconomics of banking, The MIT Press, Cambridge MA, 1997. FR

Obveznosti študenta
Študentje bodo tekom študijskega leta pripravili več krajših seminarskih nalog iz splošnega modeliranja ekonomskih procesov in modeliranja v bančništvu. Modeli pri splošnih seminarskih nalogah so podlaga za razumevanje modelov iz bančništva. V drugem semestru bodo izdelali projektno seminarsko nalogo, ki bo obravnavala probleme iz bančniške prakse, ki so izbrani v sodelovanju z NKBM d.d.. NKBM d.d. bo nagradila najboljše izdelke.

Zaželena predznanja
Pri posameznih seminarskih nalogah bo potrebno osvežiti znanje na nekaterih izmed naslednjih področij:
  • teorija množic: relacije, tranzitivnost, strukture urejenosti;
  • linearna algebra: vektorji, matrike, semidefinitne matrike, dualni prostori;
  • analiza: odvodi, integrali, homogene, konkavne, konveksne funkcije, izrek o fiksni točki;
  • numerična matematika: linearno programiranje, konveksne množice, separacijska hiperravnina.

Predmet bo zasnovan tako, da bodo ob posameznih temah seminarskih nalog navedena predznanja, potrebna za razumevanje tem. Vsebine, ki jih študentje tretjih letnikov še niso obravnavali, bomo na kratko ponovili pred posameznimi temami. Študentje tretjih letnikov bodo tudi imeli prednost pri izbiri tem. Pomoč pri razumevanju vsebin bo možna tudi na govorilnih urah.

Created by: b:0; last modification: Wednesday 22 of October, 2008 [08:58:24 UTC] by b:0;


Powered by Tikiwiki Powered by PHP Powered by Smarty Powered by ADOdb Made with CSS Powered by RDF
RSS Wiki rss Articles RSS Image Galleries RSS File Galleries rss Calendars